Koppeling met Beslist

Over onze koppeling met Beslist

Beslist zorgt met hun website voor meer kopers voor jouw product. Dit doen ze bijvoorbeeld door jouw klantendatabase uit te breiden en nieuwe klanten te trekken. Ook zorgt Beslist voor snelle uitbetalingen waardoor je niet lang op jouw geld hoeft te wachten. Verder kan je via een makkelijk dashboard alle campagnes eenvoudig beheren.

Wat wij ondertussen gedaan hebben met onze Beslist koppeling:
Het versturen van productinformatie naar Beslist.

Nog vragen over onze koppeling met Beslist? Neem contact met ons op.

Bekijk de lijst met koppelingen.